Menu

Visie en identiteit

De scholen van de Proceon scholengroep hebben als uitgangspunt
het werken en leren met hoofd, hart en handen.

Waar we voor staan

Op de Regenboog geven we boeiend onderwijs. We stimuleren en activeren leerlingen. Nieuwsgierigheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid, ruimte geven en hoge verwachtingen zijn uitgangspunten. We zorgen voor een inspirerende, rijke leeromgeving, die aansluit bij hedendaagse ontwikkelingen. We gebruiken nieuwe technologie als middel ons onderwijs te verrijken, leren kinderen omgaan met technologische ontwikkeling en besteden aandacht aan mediawijsheid.

We leiden leerlingen op om met de juiste inhoudelijke bagage, geïnspireerd door o.a. christelijke waarden en normen, gemotiveerd en kritisch deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

Ons onderwijs is gericht op onderwijsresultaten in de meest brede zin van het woord. We richten ons op ‘kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming’ (Biesta, 2012). Binnen ons onderwijs is aandacht voor talenten van leerlingen. We willen leerlingen met ons onderwijs aanzetten en inspireren tot nieuwe gedachtes.

Kernwaarden 

 • Persoonlijke ontwikkeling
  • Inlevingsvermogen
  • Vertrouwen
  • Eigenaarschap
  • Doelgericht werken
  • Samenwerken
  • Kritisch denken
  • Creativiteit

Onze belofte aan leerlingen en ouders

We geven boeiend onderwijs!

We stemmen ons onderwijs af op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. We werken doelgericht, onze werkwijze is systematisch en transparant. We werken constructief samen met ouders en leerlingen. We gaan uit van wat leerlingen al kunnen en maken leerlingen hiervan bewust (Pameijer, 2017).

We werken vanuit een sterke pedagogische basis hierbij staan, relatie, competentie en autonomie centraal (Stevens, 2012). 

Binnen het voltijds HB onderwijs werken we vanuit ‘peer’ groepen en zetten in op compacten, verrijken en persoonsvorming. 

Het team werkt vanuit passie aan de ontwikkeling van leerlingen. Team en directie dagen zichzelf uit om te blijven ontwikkelen in het geven van kwalitatief goed onderwijs. Hiermee halen we het beste uit leerlingen en dagen we leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen.

Op de Regenboog leren we kinderen lessen voor het leven!

Onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen

Omdat wij het belangrijk vinden om ons handelen af te stemmen op de onderwijsbehoeften én mogelijkheden van elk kind willen we kwalitatief goed, voltijds HB-onderwijs aan gaan bieden. Hoogbegaafde kinderen (IQ > 130) hebben immers significant andere leerbehoeften dan niet-hoogbegaafde kinderen.
Meer informatie vindt u op onze pagina over Hoogbegaafdenonderwijs

Identiteit

Onze identiteit: wij geven onderwijs vanuit de christelijke waarden met een open blik naar de wereld om ons heen.
Voor onze godsdienstlessen maken wij gebruik van de methode Trefwoord. Trefwoord brengt met behulp van thema’s twee werkelijkheden bij elkaar: de belevingswereld van het kind – in de hedendaagse, multiculturele samenleving – en de wereld van de bijbel. De eigen levenservaringen dragen ertoe bij de Bijbelverhalen beter te begrijpen. Omgekeerd biedt de bijbel een andere blik op de dagelijkse werkelijkheid. Het is een ontmoeting waarbij kinderen ook van elkaar kunnen leren. Trefwoord staat drie keer per week op het rooster.

Proceon

Wij maken deel uit van de Proceon scholengroep. Zo’n 20 scholen die veelvuldig samenwerken t.b.v. het onderwijs. Deze scholen delen ook dezelfde achtergrond en identiteit. Proceon schrijft hier het volgende over:


“We staan als scholen in de christelijke traditie. We putten hoop uit de verhalen van de bijbel en geloven in een betere toekomst. We weten ons geliefd en vinden het belangrijk om lief te hebben. Waarden als vrijheid, gerechtigheid en barmhartigheid liggen ons na aan het hart. Samen met onze leerlingen zoeken we antwoorden op de vragen in ons leven. We stimuleren kinderen in de ontwikkeling van hun kijk op het leven en leren hen ook daarin nieuwsgierig te zijn. Dit doen we op een open manier. We werken vanuit respect voor andere opvattingen.

Waarden

Onze organisatie wordt gedreven vanuit waarden. Deze waarden staan voor wat wij belangrijk vinden in ons onderwijs en wat we nastreven. Ze zeggen iets over hoe we ons onderwijs willen vormgeven, maar ook over de manier waarop we willen samenwerken. Waarden verbinden ons vak met ons hart. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. Nieuwsgierigheid is een voorwaarde voor leren. Binnen Proceon stimuleren we de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen en van ons zelf. We geloven in de kracht van zelf ontdekken, vragen stellen en grenzen verleggen. Uitdaging vinden we belangrijk. Zo houden we de zaag scherp en halen we het maximale uit onze leerlingen. We worden geïnspireerd door christelijke idealen over een leefbare wereld met een goede plek voor iedereen. We willen kinderen leren optimistisch na te denken over de toekomst. Binnen Proceon werken we samen. We leren van en met elkaar. We maken ruimte om te praten over ons vak. In het besef dat ons onderwijs daar beter van wordt. In onze organisatie staat onze passie centraal: leerlingen door goed onderwijs voorbereiden op hun plek in deze wereld. We zijn geïnteresseerd in elkaar en werken in verbondenheid. Ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, van Raad van Toezicht tot ondersteunende medewerkers. We maken werk van vertrouwen vanuit het besef dat we gericht zijn op hetzelfde doel: het beste onderwijs aan onze leerlingen. Samen zijn we Proceon”

Ik vertel u graag alles over onze school

Joyce Hagen - Locatieleider

Kalender

   Alle info die u zoekt
   Inlog Ouderportaal