Menu

Visie en identiteit

De scholen van Stichting Proceon hebben als uitgangspunt
het werken en leren met hoofd, hart en handen.

 Onze ideologie

Wij vinden een veilige en vertrouwde leeromgeving buitengewoon belangrijk. In de afgelopen jaren is er in het onderwijs veel veranderd. Het belang van het gevoel van veiligheid blijft echter onverminderd groot, alleen vanuit een veilige basis kan een kind zich optimaal ontplooien en ontwikkelen.
Onze visie
Wij hechten naast veiligheid, vanuit onze christelijke identiteit, waarde aan tijdloze normen en waarden zoals betrokkenheid en respect. De betrokkenheid van ouders en externe partners is groot en dat waarderen wij; we geven samen de Regenboog vorm en staan op deze wijze midden in de samenleving. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen zich gewaardeerd en erkend voelen, ieder kind is immers uniek! Wij kiezen daarom voor een positieve benadering waarbij we vooral insteken op wat een kind wél kan. Onze school staat daarom voor veiligheid, respect en betrokkenheid. Kiezen voor de Regenboog betekent dat u dat ook waardevol vindt!

Onze missie

Natuurlijk vinden wij het belangrijk om goed onderwijs te geven, dat mag van iedere basisschool worden verwacht. En met ‘goed onderwijs’ bedoelen wij onderwijs dat ernaar streeft ieder kind te begeleiden tot een optimale ontwikkeling en ontplooiing van zijn of haar mogelijkheden. Wij leggen daarnaast een wat explicieter accent op de eerder genoemde tijdloze waarden en normen. Als basis zorgen wij daarom voor een veilige, rustige en ordelijke leer- en leefomgeving. Er wordt er op de Regenboog systematisch aandacht geschonken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en worden er eisen gesteld aan de manier van omgaan met elkaar; we zijn niet voor niets een Kanjerschool!
Dat kunnen en willen wij niet alleen doen; daarbij hebben wij de inbreng van ouders hard nodig! Het betrekken van ouders en kinderen bij het onderwijsleerproces is voor ons dan ook een belangrijk gegeven. De uitgangspunten van Handelingsgericht Werken (HGW) passen daarom goed bij ons: we stemmen ons handelen zoveel mogelijk af op de onderwijsbehoeften en mogelijkheden van elk kind.

Onze merkbelofte

Wij gaan met elkaar om op basis van waardering en schenken elkaar vertrouwen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich op de Regenboog geborgen voelt. We hebben respect voor de kwaliteiten, opvattingen en competenties van elkaar en van onze leerlingen.

Onze identiteit

Vanuit onze christelijke identiteit hechten wij dus naast veiligheid aan tijdloze normen en waarden zoals betrokkenheid en respect. Het onderwijs op onze school is christelijk geïnspireerd maar heeft een 'open' karakter, het beperkt zich niet tot exclusief protestants-christelijk denken. Identiteit is de manier waarop we de dingen doen: vanuit respect en vanuit oprechte interesse in elkaar, in de uitwisseling van ideeën ontstaat dialoog en echte ontmoeting.

Onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen

Omdat wij het belangrijk vinden om ons handelen af te stemmen op de onderwijsbehoeften én mogelijkheden van elk kind willen we kwalitatief goed, voltijds HB-onderwijs aan gaan bieden. Hoogbegaafde kinderen (IQ > 130) hebben immers significant andere leerbehoeften dan niet-hoogbegaafde kinderen.
Meer informatie vindt u op onze pagina over Hoogbegaafdenonderwijs

Ik vertel u graag alles over onze school

Joyce Hagen - Locatieleider

Inlog Yurls
Inlog Ouderportaal