Menu

Extra uitdaging binnen de groep

Het is belangrijk dat meerbegaafde leerlingen geprikkeld worden om te (blijven) leren en creatief te denken. Meerbegaafde leerlingen die met buitensporig weinig inspanning binnen de basisschool functioneren, hebben zich vaak een eigen leerstijl aangemeten, die lang niet altijd functioneel is voor de langere termijn, bijvoorbeeld in het voortgezet onderwijs. Het kind is niet geconfronteerd met een gevoel van: dat kan ik niet, wat moet ik nu? Zonder deze ervaring (uiteraard op een goede manier gedoseerd) leert het kind zich nooit een eigen werkdiscipline aan en dit is nu juist zo belangrijk bij het zelfstandig werken in de hogere groepen en in het voortgezet onderwijs, waar de huiswerkattitude een belangrijk element in de succesformule is.

Uitgangspunt voor goed onderwijs aan meerbegaafde leerlingen is dat zij minder behoefte hebben aan een extensieve verwerking van reguliere lesstof: ze hebben minder oefening nodig om zich nieuwe leerstof eigen te maken en de te maken leerstappen kunnen groter zijn dan bij andere leerlingen. Dit impliceert dat er ingedikt kan worden op het gewone leerstofaanbod. Dit indikken (compacten) heeft tot gevolg dat er wekelijks op meerdere vakgebieden tijd vrij komt om aan verrijkingsmateriaal te besteden. Binnen de constructie waarbij gekozen wordt voor compacten en verrijken, is verrijkingsstof geen keuzewerk meer waarbij de leerling bepaalt of hij wel of niet een extra taak maakt als hij klaar is met zijn/haar werk. Er is reguliere leerstof geschrapt en verrijkingsstof komt ervoor in de plaats. Zo gaat verrijking tot de gewone weektaak van de leerling behoren.

Bij de selectie van dit verrijkingsmateriaal wordt op dit moment zoveel mogelijk gekozen voor structureel inzetbaar materiaal (materiaal waaraan langere tijd achtereen met enige regelmaat gewerkt kan worden en schriftelijke verwerking biedt). Zo wordt verrijken méér dan alleen maar zoet houden en leuke spelletjes doen. Verrijken stuurt nu aan op een evenwichtig lesaanbod waarbij zowel kennis als vaardigheden worden aangeboden en de leerling leert leren. Daarnaast willen we ook meer uitdagend materiaal aanbieden waarbij het belangrijk is dit aanbod overzichtelijk te houden en daarnaast goed te structureren en te registreren. Om dit te realiseren werken wij op dit moment met leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 met het materiaal en het computerprogramma van Plannex. De leerling krijgt wel extra aanbod máár blijft zoveel mogelijk geïntegreerd in zijn eigen groep.

Het product Plannex van Productief BV (in samenwerking met Scholengroep Holland) biedt persoonlijke digitale leerlijnen voor kinderen die meer aan kunnen dan de reguliere leesstof. Het voorziet ook in de behoefte van aanvullend materiaal dat meer uitdaging biedt. De leerlingen compacten de reguliere leerlijn en gaan gestructureerd de vrij gemaakte uren invullen. In Plannex organiseren zij hun eigen leerlijn via een web-based programma. In de digitale klas van Plannex heeft de leerling niet alleen de juf of meester die ook voor hun klas staat, maar ook een coach. Deze kan de kinderen helpen met het invullen van de vrijgemaakte uren.

De projecten die Plannex aanbiedt worden op 7 criteria gecategoriseerd om het zoeken later makkelijker te maken. Deze projecten kunnen eenvoudig gevonden worden en in de persoonlijke leerlijn gezet worden. De gebruikersgroepen kunnen gemakkelijk projecten uitwisselen. De leerlingen, leerkracht en coach kunnen opdrachten in Plannex zetten. Deze opdrachten kunnen zelf ingebracht worden maar er kan ook uit een aanbod gekozen worden. Het kunnen vinden van projecten en het vinden van andere gebruikers om die projecten mee uit te voeren, is een centraal onderdeel van Plannex. Ook wordt er een podium geboden om werk te tonen, waarna het beoordeeld kan worden door andere gebruikers. Feedback en contact met andere gebruikers vormen een essentieel onderdeel van het kunnen excelleren. De leerling bouwt aan een eigen CV en portfolio. Van elk kwartaal wordt duidelijk wat er gedaan en bereikt is, doordat je terug kan kijken op de invulling en toe kan zien op een brede verdeling van activiteiten.

Zoals eerder genoemd hebben meerbegaafde leerlingen meestal niet 'leren leren', ze zijn gewend in grote stappen te denken of denken het antwoord 'gewoon te weten'. In de contacturen met de coach wordt daarom ook nadruk gelegd op het aanleren van studievaardigheden. Ieder kind werkt aan een project, individueel of in een groepje. Ze werken hier volgens een projectmatige aanpak, bijvoorbeeld: hoe kies je een onderwerp, hoe bedenk je (moeilijkere) studievragen, hoe plan je de beschikbare tijd in, hoe orden je een grote hoeveelheid informatie, hoe bewaak je dat je op tijd klaar bent? Daarnaast wordt aandacht besteed aan zelfreflectie; hoe vind je zelf dat je gewerkt hebt, wat zijn je sterke punten waar je gebruik van kunt maken, wat zijn aandachtspunten voor jezelf en hoe kun je die ondervangen, is jouw project van voldoende niveau, heb je het maximale uit jezelf gehaald of ben je een stapje hoger gegaan?

U bent van harte welkom op onze school! Bel voor een afspraak met 035 656 04 08

Joyce Hagen - Locatieleider

Inlog Yurls
Inlog Ouderportaal
Schoolgids 2018-2019
Inschrijfformulier