Menu

Commissies

Medezeggensschapraad (MR)

De Regenboog heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR). In deze raad zitten zowel ouders als personeelsleden. Leden van de MR denken mee met het beleid dat door de school wordt gemaakt. De MR heeft een aantal bevoegdheden zoals instemmingsrecht en adviesrecht, deze staan beschreven in het MR-Reglement.
De MR komt een aantal keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. De hoeveelheid kan variëren. De MR vergadering is openbaar en kan dus bezocht worden. Als u hier meer over wilt weten, kunt u contact opnemen met één van de MR leden.  

Contactgegevens MR

Oudergeleding

Voorzitter

Arjan van der Horst

e-mail Arjan

Penningmeester

Marcel la Rose 

e-mail Marcel

Personeelsgeleding

Mariska Boegschoten

e-mail Mariska

Erik Nickolson

e-mail Erik

Adres

M.R. de Regenboog

Postbus 11

1243 ZG 's Graveland

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) De 20 scholen van Stichting Proceon hebben de mogelijkheid om vanuit de achterban (zowel ouders als personeel) ook iemand te kiezen in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Ook deze raad is samengesteld uit ouders en personeelsleden vanuit de 20 scholen van Proceon. De gekozen GMR leden hebben adviesrecht en of instemmingsrecht met betrekking tot het beleid van de stichting.

Promotiegroep

Onze unieke promotiegroep (PR) bestaat uit twee leerkrachten en een aantal ouders. Ieder met een verschillende achtergrond en ervaring. Onze gezamenlijke drijfveer is dat wij trots zijn op onze school en wij dat aan iedereen willen laten weten. Wij zijn een geïnspireerd gezelschap dat met school meedenkt, promotieacties verzint en haar best doet De Regenboog te onderscheiden van de andere basisscholen in Wijdemeren.

Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie (AC) op onze school bestaat uit ouders en leerkrachten. Zij organiseren schoolevenementen en innen cq. beheren de ouderbijdragen. Er wordt jaarlijks door de AC aan de MR verantwoording afgelegd over de besteding van deze bijdragen.

Contactgegevens AC

Ouderbijdrage De (vrijwillige) ouderbijdrage bedraagt op dit moment € 32,50 per kind per schooljaar. Vanuit die bijdrage worden allerlei extra activiteiten bekostigd die niet tot de standaard vergoeding van het Rijk behoren. Daarbij kunt u denken aan : Sinterklaasfeest, Kerstviering, sporttoernooi en excursies voor de leerlingen.

Voor ouderbijdrage Activiteiten Commissie
- St. Proceon inzake de Regenboog-AC:NL95ABNA0549280847

Ik geniet nog elke dag van mijn werk op de Regenboog. Deze sfeer is nergens anders te vinden.

Erik Nickolson - MR-lid en docent groep 8

Inlog Yurls
Inlog Ouderportaal
Schoolgids 2017-2018