Menu

Contactmomenten


Samen met u, ouders / verzorgers, zijn wij gericht op de opvoeding en ontwikkeling van uw kind(eren). Het is daarom van groot belang om elkaar goed te informeren en op de hoogte te houden van alle relevante zaken betreffende uw het kind en de school. Om deze wederzijdse en gezamenlijke betrokkenheid mogelijk te maken en zo optimaal mogelijk vorm te geven kennen wij de volgende contactmomenten:

Kennismakingsgesprek

Voordat kinderen bij ons op school komen, kunnen ouders een afspraak maken voor een oriënterend, persoonlijk gesprek om een goed beeld te krijgen van onze school en om sfeer te proeven. Hoe wordt er op de Regenboog gewerkt? Welke visie/missie vormt de basis? Hoe ziet een schooldag eruit? enz. Meer informatie hierover kunt u vinden onder het kopje Aanmeldingsprocedure.

Startgesprekken

Aan het begin van ieder schooljaar nodigen wij alle ouders uit voor een startgesprek met de groepsleerkracht)en). Tijdens dit startgesprek is het de bedoeling dat de leerkracht onbevangen luistert naar de verwachtingen die u hebt met betrekking tot uw kind, in deze groep, bij deze leerkracht. U kunt in dit gesprek ook aangeven wat voor de leerkracht van belang is om te weten over uw kind. Wij hopen dat er door dit beeld over uw kind meer wederzijdse betrokkenheid ontstaat zodat we vanuit deze basis kunnen kijken naar mogelijkheden en kansen en met elkaar kunnen afstemmen wat mogelijk is.

Informatieavond begin schooljaar

Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u per mail de 'weetjes' van de groep van uw kind en is er, na een aantal weken onderwijs, een informatieavond waar per groep uitleg wordt gegeven over de werkwijze, werkvormen, inhoud en het lesprogramma.

Oudergesprekken

Drie keer per jaar zijn er 10 minuten gesprekken op school. Na het werkverslag (medio november), na het eerste rapport (medio februari) en na het tweede rapport (medio juni/juli) krijgen alle ouders een uitnodiging voor een oudergesprek. Tijdens deze gesprekken informeren de betreffende leerkracht(en) ouders over de totale ontwikkeling van uw kind(eren); dus over de leerresultaten en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het is tijdens dit gesprek belangrijk om informatie uit te wisselen, meningen af te stemmen, met elkaar te praten over een mogelijke aanpak en afspraken te maken over de aanpak op school en eventueel thuis.

Gesprekken met de leerkracht

Buiten bovenstaande georganiseerde, formelere gesprekken is er natuurlijk ook op andere momenten tijd voor formele en informele gesprekjes met de leerkracht over uw kind. U kunt daarvoor even binnenlopen, bij voorkeur na schooltijd zodat voor schooltijd alle aandacht voor de kinderen is. U kunt de leerkracht ook altijd mailen. Is het wenselijk om uitgebreider in gesprek te gaan dan is het prettig om een afspraak te maken.

Open lessen

Om u, als ouder, de gelegenheid te geven zich een goed beeld te vormen van wat er in de groep(en) gebeurt stellen we ouders in de gelegenheid om tijdens schooltijd een les/lessen bij te wonen. U kunt hiervoor een afspraak maken met de leerkracht(en) van uw kind.

U bent van harte welkom op onze school! Bel voor een afspraak met 035 656 04 08

Joyce Hagen - Locatieleider

Inlog Yurls
Inlog Ouderportaal
Schoolgids 2018-2019
Inschrijfformulier